DÄCKFÖRVARINGSVILLKOR

Samtliga fälgtillbehör förvaras av kunden.

 

HJULFÖRVARINGSTID:

Förvaringstidens längd: Förvaringstiden för däck inlämnade före den 15 juni upphör den 15 januari och, för däck inlämnade före den 15 januari, den 15 juni.

INLÄMNARE/KUNDEN:

 • Med inlämnare avses den som lämnat in däcken och/eller fälgarna.
 • Med kunden avses däckens, fälgarna och bilens ägare i de fall avtal innehållande bestämmelser angående däckförvaring ingåtts mellan å ena sidan däckens, fälgarna och bilens ägare samt å andra sidan Svenska Däckgruppen i Stockholm AB (556940-2521), nedan kallad Däckgruppen.
 • Med kunden avses i annat fall den som lämnat in däcken och/eller fälgarna (dvs. inlämnaren).

 

1.FÖRVARINGSAVTALET

 • Genom detta avtal åtar sig Däckgruppen att för kundens räkning under förvaringstiden förvara aktuella däck/fälg.
 • Förvaringen sker på de villkor som anges och i dessa allmänna bestämmelser för däck/fälgförvaring.

 

2. FÖRVARADE DÄCK/FÄLG

 • Under hjulförvaringstiden maskintvättar Däckgruppen förvarade hjul, kontrollerar Däckgruppen mönsterdjup samt förvarar Däckgruppen hjulen på ett fackmannamässigt sätt.
 • Är kunden konsument gäller dessutom konsumenttjänstlagens (SFS 1985:716) bestämmelser om vad som avses med fel, påföljder vid fel, kundens rätt att avbeställa förvaringstjänst och Däckgruppens rätt till ersättning för förluster i anledning därav, Däckgruppens skadeståndsskyldighet samt jämkning av skadestånd.
 • Reklamationer måste rapporteras i skälig tid efter det att de har upptäckts, eller borde ha upptäckts, felet – annars är inte längre Däckgruppen ansvarsskyldiga.
 • Däckgruppens ersättningsskyldighet till kunden på grund av skada omfattar inte i något fall förlust i näringsverksamhet.
 • Är kunden konsument gäller konsumenttjänstlagens bestämmelser om reklamation.
 • Är kunden näringsidkare gäller följande beträffande reklamation. Däckgruppen ansvarar för fel, endast om kunden inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet underrättar Däckgruppen (reklamerar). Kundens reklamation avseende fel skall innehålla uppgift om felets art och tidpunkten när felet märktes.
 • Om förvaringsuppdraget (som betalas i förskott per säsong) avslutas i förtid av kund finns ingen rätt till återbetalning eller reducerad avgift.
 • Har förvaringsuppdraget avslutats får kunden fordra skadestånd på grund av ett dröjsmål endast under förutsättning att han senast inom skälig tid efter uppdragets avslutande har underrättat Däckgruppen om att han vill åberopa dröjsmålet.

3. BETALNINGSVILLKOR

 • Förvaring av hjul/däck sker till det pris som Däckgruppen tillämpar enligt vid var tid gällande tjänsteprislista. Betalning för förvaringstjänsten erläggs i förskott, eller efter sedvanlig kreditkontroll, mot faktura. Vid betalning mot faktura ska betalning vara Däckgruppen tillhanda senast 20 dagar från fakturadatum.
 • Alla däckförvaringspriser avser per säsong.
 • Vid dröjsmål med betalning uttas dröjsmålsränta enligt lag. För betalningspåminnelse utgår särskild avgift.

4. SÄKERHET M.M. I  FÖRVARADE DÄCK

 • Däckgruppen har panträtt i förvarade däck till säkerhet för alla förvaringsavgifter och andra fordringar mot kunden som härrör från detta avtal. Om däcken förkommer eller förstörs, har Däckgruppen istället panträtt i ersättningsbelopp som betalas ut av försäkringsbolag eller någon annan.
 • Är kunden konsument och sen med betalning får Däckgruppen hålla kvar däcken till dess att Däckgruppen fått betalt, eller vid tvist om betalning, till dess att konsumenten ställt godtagbar säkerhet för Däckgruppens fordran.
 • Är kunden näringsidkare och sen med betalning har Däckgruppen rätt att tidigast 30 dagar efter det underrättelse om hävning sänts till kunden realisera förvarade däck. Endast så mycket av det förvarade godset skall realiseras att kostnaderna för försäljningen och Däckgruppens sammanlagda fordringar täcks. Däckgruppen skall om möjligt i förväg underrätta kunden om hur godset kommer att realiseras.
 • Är kunden konsument och har kunden inte avhämtat däcken innan hjulförvaringstidens utgång gäller beträffande Däckgruppens rätt att försälja de förvarade däcken bestämmelserna i lagen om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har avhämtats. (SFS 1985:982)
 • Är Kunden näringsidkare och har däcken inte avhämtats innan förvaringstidens utgång tillfaller däcken Däckgruppen.

5. ÖVRIGA BESTÄMMELSER

 • Kundens personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen och andra tillämpliga lagar och bestämmelser samt i enlighet med Däckgruppens integritetspolicy. Information om hur Däckgruppen hanterar kundens personuppgifter finns här på Däckgruppens webbplats och i Däckgruppens integritetspolicy.
 • Kunden kan inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till annan utan Däckgruppens skriftliga medgivande.
 • Det åligger Kunden att tillse att Däckgruppen har aktuella kontaktuppgifter för kallelse till däckskifte.
 • Kunden medger att kallelse enligt detta avtal skickas till av inlämnaren till Däckgruppen senast angivna kontaktuppgifter. Har kallelse skickats till sådan adress skall Kunden anses delgiven kallelsen.
 • Däckgruppen har alltid rätt att utgå ifrån att Inlämnaren – om inte annat särskilt anges på incheckningsblanketten i samband med incheckning är ägare av de förvarade däcken.
 • Om någondera parten väsentligt bryter mot något av villkoren i detta avtal har den andra parten rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande.

Villkoren gäller till dess ändrade villkor görs tillgängliga av Däckgruppen.
Förvaringsvillkor, senast uppdaterade: 2017-09-29

Hur hittar du din däckdimension?

Dimensionen hittar du på sidan är däcket. Det kan ibland stå med stora siffror men ibland bara lite mindre längs fälgkanten. På bilden nedan ser du båda alternativen. 

I detta fall är storleken 235/55R18. 

235 är däckets bredd.
55 betyder att höjden är 55% av bredden (235).
R 18 betyder att fälgen är 18″ i diameter och att däcket är ett radialdäck som blev standard redan på 1970-talet.

Vi använder cookies för att säkerställa att vår webbplats fungerar på bästa möjliga sätt. Genom att fortsätta till vår webbplats, accepterar du användningen av cookies.

Välj verkstad för tidsbokning

Har du dina däck i vårt däckhotell behöver du välja inlämningsställe nedan.